Uslovi poslovanja DHL Express

DHL Express Uslovi poslovanja

("Uslovi poslovanja")

Kada naručite DHL-ove usluge, vi, kao „Pošiljalac“, saglasni ste, u svoje ime i u ime primaoca pošiljke („Primalac“) i bilo koga drugog zainteresovanog za Pošiljku da se primenjuju ovi Uslovi poslovanja.

„Pošiljka“ označava sva dokumenta ili pakete koji putuju pod jednim tovarnim listom i koji se mogu preneti na bilo koji način koji DHL odabere, uključujući vazdušni, drumski ili bilo kog drugog prevoznika. „Tovarni list“ će uključivati bilo koji identifikator pošiljke ili dokument proizveden od strane DHL-a ili automatizovanih sistema pošiljaoca, kao što je etiketa, bar kod ili tovarni list, kao i bilo koju njihovu elektronsku verziju. Svaka pošiljka se transportuje na osnovu ograničene odgovornosti kako je ovde predviđeno. Ako je pošiljaocu potrebna veća zaštita, osiguranje se može ugovoriti uz dodatnu cenu. (Za dodatne informacije pogledajte dole). „DHL“ označava bilo kog člana DHL Express mreže.

1. Carinjenje

DHL može da obavlja bilo koju od sledećih aktivnosti u ime pošiljaoca ili primaoca kako bi pružio svoje usluge: (1) da popuni sve dokumente, izmeni šifre proizvoda ili usluge i plati sve dažbine, poreze ili kazne koje se zahtevaju prema važećim zakonima i propisima („Carinske dažbine”), (2) deluje kao špediter pošiljaoca za potrebe carinske i izvozne kontrole i kao primalac isključivo u svrhu imenovanja carinskog posrednika da izvrši carinjenje i unos i (3) preusmerava pošiljku na carinskog brokera primaoca ili na drugu adresu na zahtev bilo koje osobe za koju DHL veruje da je po svom razumnom mišljenju ovlašćena.

2. Neprihvatljive pošiljke

Pošiljka se smatra neprihvatljivom ako:

  • carinska deklaraija nije podneta kada to zahtevaju važeći carinski propisi,
  • sadrži falsifikovanu robu, životinje, poluge, novac, drago kamenje; oružje, eksploziv i municiju; ljudske ostatke; ilegalne predmete, kao što su slonovača i narkotici,
  • se klasifikuje od strane IATA (Međunarodna asocijacija za vazdušni transport), ICAO (Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva), ADR (Evropska uredba o drumskom transportu o opasnim materijama) ili druge relevantne organizacije („Opasna roba“) kao opasan materijal, opasnu robu, zabranjene ili ograničene artikle),
  • je adresa netačna ili nije pravilno označena ili je njeno pakovanje neispravno ili neadekvatno da obezbedi bezbedan transport uz uobičajeno pažljivo rukovanje,
  • sadrži bilo koju drugu stavku za koju DHL odluči da se ne može bezbedno ili legalno prenositi.

3. Isporuke i neisporučene pošiljke

Pošiljke se ne mogu isporučiti na poštanske pretince ili poštanske brojeve. Pošiljke se dostavljaju na adresu primaoca koju je dao pošiljalac, ali ne nužno lično imenovanom primaocu. Pošiljke na adrese sa centralnim prijemnim područjem biće isporučene u to područje.

DHL može obavestiti Primaoca o predstojećoj isporuci ili propuštenoj isporuci. Primaocu se mogu ponuditi alternativne opcije isporuke, kao što je isporuka drugog dana, bez potrebe za potpisom, preusmeravanje ili preuzimanje na DHL servisnoj lokaciji. Pošiljalac može isključiti neke opcije isporuke na zahtev..

Ako se smatra da je pošiljka neprihvatljiva kao što je opisano u Odeljku 2, ili je potcenjena za carinske svrhe, ili se primalac ne može jasno identifikovati ili locirati, ili primalac odbije isporuku ili da plati carinu ili druge troškove isporuke, DHL će koristiti razumna nastojanja da se pošiljka vrati pošiljaocu o trošku pošiljaoca, u suprotnom, pošiljka može biti oslobođena, otuđena ili prodata bez bilo kakve odgovornosti prema pošiljaocu ili bilo kome drugom, sa prihodima koji se primenjuju na carine, naknade za otpremu i povezane administrativne troškove a ostatak prihoda od prodaje će biti vraćen pošiljaocu. DHL ima pravo da uništi svaku pošiljku koju bilo koji zakon sprečava da DHL vrati pošiljaocu, kao i bilo koju pošiljku opasne robe.

4. Inspekcija

DHL ima pravo da otvori i pregleda pošiljku bez obaveštenja iz bezbednosnih, carinskih ili drugih regulatornih razloga.

5. Troškovi i naknade za otpremu

DHL-ovi troškovi isporuke se izračunavaju prema većoj od stvarne ili zapreminske težine po koletu, a DHL može ponovo izvagati i izmeriti svako koleto da bi potvrdio ovu kalkulaciju. Pošiljalac, ili primalac kada DHL deluje u ime primaoca, će platiti ili nadoknaditi DHL-u svu pošiljku ili druge dospele troškove, ili carine koje duguje za usluge koje pruža DHL ili koje je DHL izvršio u ime pošiljaoca ili primaoca. Plaćanje carine se može zahtevati pre isporuke. Ako DHL koristi svoj kredit kod carinskih organa ili unapred plati bilo koju carinu u ime primaoca koji nema račun kod DHL-a, DHL će imati pravo da odredi naknadu

6. Odgovornost DHL-a

6.1 Odgovornost DHL-a u vezi sa bilo kojom pošiljkom transportovanom vazdušnim putem (uključujući pomoćni drumski transport ili stajališta na putu) ograničena je Montrealskom konvencijom ili Varšavskom konvencijom, kako je primenljivo, ili u odsustvu takve konvencije, na niži od (i) trenutnoj tržišnoj ili deklarisanoj vrednosti, ili (ii) 22 specijalna prava vučenja po kilogramu (približno 30,00 USD po kilogramu). Ova ograničenja će se takođe primenjivati na sve druge oblike transporta, osim kada se pošiljke prevoze samo drumskim putem, kada se primenjuju dolenavedena ograničenja. Za prekogranične pošiljke koje se prevoze drumom, odgovornost DHL-a je ili će se smatrati ograničenom Konvencijom o međunarodnom drumskom prevozu robe (CMR) na nižu od (i) trenutne tržišne vrednosti ili deklarisane vrednosti, ili (ii) 8.33 Specijalna prava vučenja po kilogramu (približno 11,00 USD po kilogramu). Takva ograničenja će se takođe primenjivati na nacionalni drumski prevoz u odsustvu bilo kakvih obaveznih ili nižih ograničenja odgovornosti u važećem nacionalnom zakonu o transportu. Ako pošiljalac smatra da su ova ograničenja nedovoljna, mora dati posebnu izjavu o vrednosti i zatražiti osiguranje kao što je opisano u Odeljku 8 ili napraviti sopstvene aranžmane osiguranja. Odgovornost DHL-a je striktno ograničena na direktan gubitak i štetu samo na Pošiljci i na ograničenja po kilogramu u ovom odeljku 6. Sve druge vrste gubitka ili štete su isključene (uključujući, ali ne ograničavajući se na izgubljenu dobit, prihod, kamatu, buduće poslovanje), da li je takav gubitak ili šteta poseban ili indirektan, čak i ako je DHL upozorio na rizik od takvog gubitka ili štete.

6.2 DHL će uložiti sve razumne napore da isporuči pošiljku prema DHL-ovim redovnim rasporedima isporuke, ali ovi rasporedi nisu obavezujući i ne čine deo ugovora. DHL nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili gubitak uzrokovan kašnjenjem, ali za određene pošiljke, Pošiljalac može tražiti ograničenu nadoknadu za kašnjenje prema odredbama i uslovima garancije povraćaja novca.

7. Zahtevi za nadoknadu

Svi zahtevi za nadoknadu se moraju podneti u pisanoj formi kompaniji DHl u roku od trideset (30) dana od datuma kada je DHL prihvatio pošiljku, u protivnom DHL neće snositi nikakvu odgovornost. Zahtevi za nadoknadu su ograničeni na jedan zahtev po pošiljci i izmirenje tog zahteva predstavljaće potpuno i konačno izmirenje svih gubitaka ili šteta u vezi sa tom pošiljkom.

8. Osiguranje pošiljke

DHL može biti u mogućnosti da organizuje osiguranje koje pokriva vrednost u slučaju gubitka ili oštećenja pošiljke, pod uslovom da pošiljalac pismenim putem DHL-u dostavi takve instrukcije, što uključuje popunjavanje odeljka o osiguranju na prednjoj strani tovarnog lista ili putem automatizovanih sistema DHL-a, i plati primenjivu premiju. Osiguranje pošiljke ne pokriva indirektni gubitak ili štetu, ili gubitak ili štetu prouzrokovanu kašnjenjem.

9. Okolnosti izvan kontrole DHL-a

DHL ne snosi odgovornost za bilo koji gubitak ili štetu koji nastanu usled okolnosti koje su izvan kontrole kompanije DHL. To uključuje, bez ograničenja, električno ili magnetno oštećenje ili brisanje elektronskih ili fotografskih slika, podataka ili snimaka; bilo koji defekt ili karakteristiku u vezi sa prirodom pošiljke, čak i ako su bili poznati kompaniji DHL; bilo koju radnju ili propust nekog lica koje nije zaposleno kod DHL-a niti je u ugovornom odnosu sa kompanijom DHL – npr. pošiljalac, primalac, treće lice, carinski ili drugi državni službenik; „Višu silu“ – npr. zemljotres, ciklon, oluju, poplavu, maglu, rat, avionsku nesreću, embargo, nerede, građanske nemire ili štrajk.

10. Garancije i obeštećenja pošiljaoca

Pošiljalac će obeštetiti DHL i osloboditi ga odgovornosti za svaki gubitak ili štetu koji nastanu u vezi sa tim što sam pošiljalac nije postupao u skladu sa sledećim garancijama i obavezama:

  • da su sve informacije koje su dostavili pošiljalac ili njegovi predstavnici potpune i tačne;
  • da je pošiljka prihvatljiva za transport na osnovu napred navedenog člana 2;
  • da je pošiljka pripremljena u bezbednim prostorijama od strane pouzdanih lica, i zaštićena od neovlašćenog kontakta tokom pripreme, skladištenja i bilo kog vida transporta do DHL-a;
  • da je pošiljalac postupio u skladu sa svim primenjivim carinskim, uvoznim i izvoznim zakonima i zakonima o zaštiti podataka, sankcijama, embargom i drugim zakonima i propisima; i
  • da je pošiljalac pribavio sve potrebne saglasnosti u vezi sa podacima o ličnosti koji se dostavljaju DHL-u, uključujući podatke o primaocu koji su potrebni radi transporta, carinjenja i dostave, poput adrese elektronske pošte i broja mobilnog telefona. 11. Maršrute

Pošiljalac je saglasan sa putnim pravcima i skretanjima, što uključuje i mogućnost da se pošiljka prevozi preko usputnih stanica.

12. Merodavno pravo

Svaki spor koji proistekne ili na ma koji način bude povezan sa ovim Uslovima poslovanja podleže, a u korist kompanije DHL, neisključivoj nadležnosti sudova kao i zakonima zemlje porekla pošiljke, pa se ovim pošiljalac i pošiljka neopozivo podvrgavaju nadležnosti ovakvog suda i zakona, osim ako to nije u suprotnosti sa primenjivim pravom.

13. Odvojivost odredbi ugovora

Ništavnost ili nemogućnost primene ma koje odredbe ovog ugovora neće uticati na druge delove ovih Uslova poslovanja.